พิธีกรรมการแต่งตัวแต่ละช่วงด้วยชุดจีน

เหตุการณ์ในอดีตของประเทศจีนมีมานานถึง 5 พันปี พิธีกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มชุดจีนก็มีมายาวนานไม่แพ้กัน ซึ่งในระยะเวลา 5 พันปีมานั้น  ชาวจีนได้รับบารมีเครื่องแต่งกายจากชนกลุ่มน้อย เผ่าต่าง ๆ ในประเทศจีน  รวมถึงวัฒนธรรมการแต่งกายเสื้อผ้าของชาวต่างชาติ ประสานกันจนเป็นประเภทยอดเยี่ยมของการแต่งเนื้อแต่งตัวชาวจีนในยุคนั้น ๆ ซึ่งการแต่งตัวของชาวจีนนั้นมีความยักน้ำกระสาย อย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่สกัด

เนื่องจากว่าคนกลุ่มน้อยเผ่า ๆ ต่างในประเทศจีนมีอยู่ถึง 42 เปอร์เซนต์ ของประชากรจีนทั้งหมด ซึ่งเมืองที่มีชนหมู่น้อยอาศัยอยู่เยอะที่สุดคือเมือง หวินหนาน จึงจำเป็นที่จะต้องแยกประเภทวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวจีนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเพณีนิยมการแต่งกายแต่ละคราวของชาวจีนและกลุ่มการแต่งกายของชนหมู่น้อยต่าง ๆ ในประเทศจีน ซึ่งมีอยู่ถึง 50 กว่า ชนเผ่า  ชนหมู่น้อยเหล่านี้มักจะมีการแต่งกายที่มีประเภทลักษณะเฉพาะและมักจะไม่มีการแปรไปตามช่วง ในฉบับนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงจารีตการแต่งกายแต่ละช่วงของชาวจีน

สมัยฉิน  (221-220 ปีก่อนคริสต์ศักราช)     เสื้อผ้าเสื้อผ้าอาภรณ์สมัยฉินได้รับเงื้อมมือจากแนวคิดอิ๋นหยางสมดุลยภาพของสรรพสิ่ง กฎแห่งความสมดุลของธรรมชาติ) เนื่องมาจากคราวฉินค่อนข้างจะสั้น ดั้งนั้นสีของเสื้อจะเป็นการรวมระหว่างสีเครื่องแต่งตัวที่ฉินซีฮ่องเต้เป็นผู้กำหนดและสีเครื่องแต่งตัวตามเยี่ยงอย่างระเบียบแบบแผนของยุคจ้านกั๋ว